• ﭼﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ

  ﭼﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺴـﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ وﮐﯿﻮم ﺑﺮاي ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎي ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺷﻞ داراي آب ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آب درﺻﺪ از ﺧﻤﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻃﯽ […]
  Volumetric_Automatic_divider2
 • ﻗﺎﻟﺐ زن روﻣﯿﺰي ﺧﻤﯿﺮ

  اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﻔﺖ ﺗﺎ در دو ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ۱۰۰ ﮔﺮم  ﺗﺎ  ۱۰ ﻣﺪل ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ  :ﻓﺮم ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت […]
  Small_Loaves_moulder2
 • ﻗﺎﻟﺐ زن ﺧﻤﯿﺮ | ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ

  ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ  ۴۰ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃﻮل آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰۰ﺗﺎ  ۵۰اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗﺮص ﻧﺎن از ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻤﯿﺮ از ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ اي وارد دو ﺳﯿﻠﻨﺪر […]
  Small_Moulding_Machine2
 • ﻗﺎﻟﺐ زن ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ

  ۶۰اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻗﺮص ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺮم و ﯾﺎ ﺳـــﻔﺖ دارﻧﺪ و وزن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ۶۰ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ […]
  LongLoaves_moulding_machine2
 • ﻗﺎﻟﺐ زن ﻧﺎن ﺑﺎﮔﺖ

  دﺳــــﺘﮕﺎه ﻗﺎﻟﺐ زن ﻧﺎن ﺑﺎﮔﺖ ﻣﻨﺎﺳــــﺐ اﻧﻮاع ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۷۸ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻤﯿﺮ ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه […]
  BaguutteMoulder2
 • ﮔﺮد ﮐﻦ ﺧﻤﯿﺮ و ﻗﺎﻟﺐ زن

   ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ ﮔﺮد ﮐﺮدن و ﻗﺎﻟﺐ زدن را ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮاي وزن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. % ۶۰ﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ […]
  Round-and-long-loaves-moulder2
 • ﮔﺮد ﮐﻦ ﻗﺎﻟﺐ زن ۱۵۰ ﺗﺎ ۱۵۰۰ ﮔﺮم

   ۶۰ﮔﺮم ﺑﺎ درﺻﺪ آب ﺗﺎ  ۱۵۰۰ﺗﺎ   ۱۵۰دﺳﺘﮕﺎه زﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدﮐﺮدن ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎي ﭘﯿﺘﺰا و ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎي درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴــــﻤﺖ دوار  ۵ﻓﺸــــﺎر […]
  Round-Moulder-GR.150-1500-_2
 • ﮔﺮد ﮐﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ

  اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮد ﻧﻤﻮدن ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎي ﻧﺮم در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺮد ﮐﺮدن ﺧﻤﯿﺮ در ﭘﺮوﺳــﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷــﮑﻞ در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﻣﯽ […]
  Conical-roll-forming-machine2
 • ﻗﺎﻟﺐ زن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎن

  دﺳــــــﺘﮕﺎه ﻗﺎﻟﺐ زن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻟﺐ زﻧﯽ اﻧﻮاع ﻧﺎن اﺳــــــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي آن ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﮑﻪ ﻫﺎي ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ […]
  Automatic-moulder-machine-for-bread2
 • رول ﮐﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

  اﯾﻦ دﺳـــﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ رول ﮐﺮدن ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳـــﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن از  ۱۸ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن ﺧﻤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .روش ﮐﺎر […]
  Automatic-bread-dough-mills2
 • ﻗﺎﻟﺐ زن ﻓﺮﻣﯽ ﻧﺎن (رول ﮐﻦ)

  دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻟﺐ زن در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر آﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻀــــــــــﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ورودي ﺧﻤﯿﺮ […]
  Moulder-machine-for-rolled-up-bread2