ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺮﯾﻤﺎ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 30 ﺳـﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ  ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـــــﺎدي ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده  و ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳـﺘﺎورد ﻫﺎي ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺮﯾﻤﺎ ﺻــﻨﻌﺖ در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼــــﻮﻻت روز ﺟﻬﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎن و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت روز ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ سایت ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي NEWDELL, DELLORO, DANZI FORNI ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸـــــــﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮده و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﯾﻤﺎ ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼــﺎري اﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت، ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت را در ﮐﺸـﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

برندهای ایتالیایی شرکت پریما صنعت

آذر ۲۷, ۱۳۹۴

برای تولید کروسانت چه دستگاه هایی لازم است

کروسانت
آذر ۱۵, ۱۳۹۴

هایپر مارکت نان را همین امروز راه اندازی کنید

امروزه در جنگ رسانه ای و تولیدات وافر کارخانه های تولید نان، مارکتینگ این محصول اهمیت دو چندانی پیدا کرده است. تولید محصول در فروشگاه و […]

برای دانلود کاتالوگ محصولات پریما صنعت بر روی لینک زیر کلیک کنید